pragara

pragara
pragarà sf. (3b) žr. pragaras: 1. Vėlės mirusių gerų žmonių tiesiog paskirton joms vieton – rojun, o nelabųjų – pragaron einą BsVXXII psl. 2. Aš neleisiu šiton pragarõn! Vlk. 3. žr. pragaras 5: Padaviau karvei diešką, tai prarijo kap pragarà Vlk. 4. krateris: Etnos kalnas (Sicilijoj) pradėjęs iš savo vidurinės pragaros ... vėl ugnį išspjauti LC1887,24.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pragaras — prãgaras sm. (3b), (1) Dk 1. SD247, P, I, M.Valanč, D.Pošk bažn. tikinčiųjų įsivaizdavimu amžinų kančių vieta po mirties: Tarsi visos pragaro dvasios išlindo iš urvų, suskrido tarp kalnų ir dabar kaukia, švilpia ir juokias J.Bil. Man ir pragare… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutremti — nutrem̃ti, nùtremia, nùtrėmė tr. 1. Sut, N, [K], FrnW, KŽ nuvaryti, pašalinti, atstumti: Jau pradžioje XIII am. Lietuva turi galinčių, kurs, nutrėmęs namie pakerštingus kuningaikštėlius, pasivadino didžiu kuningaikščiu A1883, 223. O čystybę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apynokas — apynõkas sm. (2) žr. apynojas 2: Apynõkai rangos lig virpčio galo Svn. Tvorą suriša apynõkais Pšl. Sako, iš apynõkų nupintom vyžom ir per pragarą gali pereit, nenudegsi kojų Vb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dangus — dangùs sm. (4) K, dangus (1) Dk 1. SD173, Mž9 matoma skliautų pavidalo žemę supanti oro erdvė: Diena graži, šilta, nė vieno debesėlio danguje nematyti J.Jabl. Vakar buvo dangùs giedras, šiandien apsiniaukęs Rm. Dangùs niaukstosi, giedrėjasi,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dvilinkas — dvìlinkas, a adj. (1) J, à (3b) K; SD128, R 1. iš dviejų dalių, dvigubai sulenktas: Ryšys dvìlinkas K. Dvilinkas siūlas netrūksta CII1120. Storesnį rūbą siūk dvìlinku siūlu, plonesnį vienatekiu Ign. Dvìlinka virvė tai atlaikys, vienlinka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūmas — 1 dūmas sm. (1) 1. sing. Mž287 žr. dūmai: Pažiūrėkie į šalelę, kas ateina per laukelį: ir atrūksta juodas dūmas, ir atjoja raitų pulkas (flk.) Mrj. Iš pypkutės dūmas rūksta E.Miež. Įpūskit tada didį dūmą į vaškkorius S.Dauk. Dūmas pasikėlė iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrūkti — ištrūkti, sta ( a LKKXIV203(Zt), o intr. LKKXIV203(Zt); L 1. K, Š, DŽ, KŽ, Pln, Dkš, Ldk, Žl kam pritvirtintam, prisiūtam išplyšti: Ištrūko guzikas, saga, apvarsčiai iš naginių J. Drūtai insiūtas guzikas neištrùks Lš. Kriūtinė išvėpus, ba, matai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištverti — 3 ištverti, ìštveria, ištvėrė NdŽ 1. intr. išbūti patvariam, tinkamam, išsilaikyti: Geri pastatai šimtmečius ìštveria DŽ1. Ir teip kur vien gyveno senovė[je] lietuvių tauta, visur tenai paliko jųjų kapai minavonei, kurie daugio[je] vieto[je]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaduoti — tr. FT, NdŽ; H, H172, Q58, R, R401, MŽ, MŽ540, N, M, L, ŠT288 1. Rtr, KŽ suteikti laisvę, išlaisvinti: Išvaduok žmogų iš kalėjimo Š. Rusas išvadãvo! Kur išvadãvo, nėra duonos nė mėsos Vžn. Dėku, prieteliau, kad išvadavai mano dukterį nuog… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kišti — kìšti, a, o ( ė) tr. K; R 1. dėti į ką ankštą, kimšti, murdyti, grūsti: Kìšk į kišenių sūrį J. Duoną kept ar ką džiovint į kakalį (krosnį) kiša K.Donel. Nekìšk šaukšto į svetimą puodą BŽ249. Raktas ne tas, netinka, o vis dėlto kiša [į spyną]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”